Info Golf hole

Samenvatting golfregels

Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het GVB examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. U bent zelf de scheidsrechter en dient te handelen volgens de regels. De regels kunnen nadelig zijn in het geval strafslagen gerekend moeten worden, maar er kan voordeel verkregen worden wanneer een speler zonder straf mag handelen. Kortom het is van groot belang dat de regels bekend zijn.

De golfregels zijn lastig om te leren. Om het theorie deel van het GVB examen te kunnen halen worden vaak enkel de examenvragen uit het hoofd geleerd. Dit is niet voldoende om voldoende inzicht te verkrijgen om de regels in de baan juist toe te passen.

Hier vindt u een samenvatting van de golfregels. Indien u deze pagina bestudeert zult u 80% van de golfregels kunnen toepassen. Ook voor het GVB theorie-examen geeft deze samenvatting voldoende inzicht om een groot deel van de examenvragen juist te kunnen beantwoorden.

De speelvormen

De regels en met name de straffen die toegekend worden, zijn afhankelijk van de speelvorm die gekozen wordt. De regels kennen twee speelvormen: strokeplay en matchplay.

Strokeplay

De slagen worden geteld en daarom dient elke hole uitgespeeld te worden
Aan het einde van de ronde wordt uw handicap verrekend met de behaalde score.De winnaar is die speler die het minst aantal slagen nodig had

Matchplay

Bij matchplay speelt u per hole tegen de andere spelers
Vooraf dient bepaald te worden hoeveel slagen een speler, op basis van zijn handicap, mag gebruiken
De winnaar is de speler met het hoogste aantal gewonnen holes.

Bij matchplay dient u uw bal op te pakken indien u de hole niet meer kunt winnen. Dit bevordert het speltempo. Bij strokeplay dient u elke hole tot het eind uit te spelen. Uitzondering is de vaak toegepaste strokeplay variant Stableford waarbij u punten krijg op basis van het aantal slagen. Indien u zoveel slagen nodig heeft dat u geen punten meer kunt halen, dient u de bal op te pakken.

De basis regels

Voor 2017 zaal een nieuwe local rule worden ingesteld op verzoek van de NGF m.b.t. veranderde regelgeving inzake regel 18.2.
Plaatselijke regel

“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Tip! Er zijn een aantal basis regels die helpen de logica in de golfregels te herkennen. Deze regels betreffen het aantal strafslagen dat bij de score opgeteld dient te worden en het aantal stoklengte dat bij het droppen gehanteerd mag worden:

Indien bij strokeplay 2 strafslagen gegeven worden betekent dat bij matchplay verlies van de hole. Maar let hier op de uitzondering die later in dit stuk beschreven wordt.
In een situatie dat u zonder strafslagen uw bal mag droppen, geldt een afstand van 1 stoklengte.
Indien u één strafslag moet rekenen, mag u de bal droppen op 2 stoklengte afstand.
Er zijn geen regels waarbij u twee strafslagen krijgt en de bal mag droppen.

Wanneer geen strafslagen
U krijgt geen strafslagen wanneer U:

geen regels overtreedt geen invloed heeft op de situatie de regels van etiquette overtreedt

Voorbeelden van situaties waarbij u geen straf oploopt zijn:

Zand en pitchmarks op de green verwijderen
Spikemarks verwijderen nadat iedereen heeft geput
Op de green de bal opnemen en schoonmaken
Iets verwijderen dat op de green onder de bal ligt
Putts of chips oefenen bij de afslagplaats of op de green
Van buiten de green een andere bal of de vlaggenstok raken
Een te hoge score inleveren
Wanneer de bal tegen de voet rolt bij het droppen
De bal van de tee afstoten bij het afslaan
Een bal vervangen die kapot is

U mag zonder straf uw bal droppen of plaatsen (op de green) indien u belemmering ondervindt door de ligging van de bal of u uw swing niet kunt maken.
U mag 1 stoklengte afstand hanteren wanneer u in de volgende situatie komt:

Wanneer uw bal in een spoor van een gravend dier belandt
De bal ligt in een tijdelijke plas water
Wanneer de bal op de green is en er ligt tijdelijk water tussen de bal en de hole
Bij grond in bewerking, aangegeven door blauwe paaltjes
Nabij jonge bomen die aangepaald zijn ter ondersteuning
U ondervindt belemmering in uw swing door een vast obstakel
Uw bal op een sproeikop of put ligt
U heeft uw bal op een andere green geslagen
Wanneer uw bal in een pitchmark ligt, zowel op de green als daarbuiten.

Wanneer één strafslag
U kriigt één strafslag wanneer u regels overtreedt waarbij geen opzet is het spel is of wanneer u de situatie had kunnen voorkomen.

Voorbeelden van situaties waarbij u een straf van één strafslag oploopt:

U heeft de bal bewogen, en, u dient de bal terug te plaatsen
Identificeren van de bal zonder dit te melden
Schoonmaken van de bal buiten de green
De bal opnemen zonder te markeren op de green
Wanneer u een provisionele bal speelt wanneer u uw eerdere bal kwijt bent of buiten de baan geslagen heeft
In één slagbeweging de bal twee keer raken

U kunt in situaties komen waarin u de bal niet kan spelen. Om uit deze situatie te komen, kunt u gebruik maken van 3 keuzes.
Per situatie zijn één of meer van deze keuzes als oplossing beschikbaar:

U speelt een bal vanaf de plaats waarvandaan u de laatste bal sloeg
U dropt een bal zover naar achter als u wilt. In de rechte lijn van de hole naar de plek waar de bal in de hindernis verdwenen is.
Op een afstand van twee stoklengte van de plaats waar de bal in de hindernis is verdwenen of waar de bal onspeelbaar ligt.

U mag de bal nooit dichter bij de hole droppen als waar de bal in een hindernis verdwenen is.

In de volgende situaties mag u van deze keuze gebruik maken:

Indien u buiten de baan heeft gespeeld, mag u keuze 1 toepassen
Bij een verloren bal mag u gebruik maken van keuze 1
Een waterhindernis die is gemarkeerd door gele paaltjes, mag ontweken worden door keuze 1 of 2 toe te passen
Een in de lengte van de baan gelegen laterale waterhindernis mag met het toepassen van keuze 1, 2 en 3 gedropt worden.
Bij een bal die onspeelbaar verklaard wordt door de speler, mag keuze 1, 2 of 3 toegepast worden.

Wanneer twee strafslagen
Een speler loopt twee strafslagen bij strokeplay, en verlies van de hole bij matchplay, op wanneer er tegen de regels gehandeld wordt. Dit zijn situaties waarin een golfer weet dat hij of zij iets doet wat niet toegestaan is:

Het met de club raken van de ondergrond in een hindernis, behalve tijdens de slag. Het is ook niet toegestaan om in de achterzwaai de grond te raken. Hindernissen zijn bunkers
of waterhindernissen, ook droge waterhindernissen.
Het raken van de vlaggenstok tijdens het putten
Het spelen van een verkeerde bal
Wanneer van de verkeerde afslagplaats gespeeld wordt, handelt u tegen de regels
Met de bal uzelf, uw materiaal of uw caddie raken
Advies vragen of geven aan andere spelers, behalve met betrekking tot afstanden
Het veranderen van de omgeving van de bal om een betere positie te krijgen. Het is ook niet toegestaan iets uit de bunker te verwijderen behalve de hark.
Ook het wegvegen van dauw op de green wordt gezien als een verbetering.
Het verwijderen van spikemarks mag alleen na het putten
Een hulpmiddel, bijvoorbeeld uw tas, gebruiken om de speellijn aan te geven
Het onnodig ophouden van het spel

Er is één situatie die bij matchplay wel toegestaan is maar bij strokeplay niet:
Het tijdens het putten raken van de bal van een medespeler

Diskwalificatie
Een speler wordt gediskwalificeerd wanneer hij of zij de regels niet toepast:

Het niet of onjuist toepassen van de golfregels. Wanneer een medespeler instemt met het niet toepassen worden beide spelers gediskwalificeerd
Bij strokeplay wedstrijden oefenen op de wedstrijdbaan op een wedstrijddag
Zonder het corrigeren van een fout op de voorgaande hole afslaan op de volgende
Het inleveren van een te lage score